Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-03-2018 12:57

Ανακοίνωση Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης ανακοινώνει ότι παρακολουθεί την εξέλιξη των σιτηρών και ξηρικών κτηνοτροφικών φυτών, λόγω της ανομβρίας, σε ορισμένες περιοχές όπου παρατηρήθηκαν προβλήματα. Τελικές εκτιμήσεις θα γίνουν μόλις οριστικοποιηθεί το ύψος των ζημιών.

Στο μεταξύ εφίσταται η προσοχή όλων των παραγωγών που θα ήθελαν να αξιοποιήσουν τυχόν αποτυχημένα σιτηρά ή ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά τους με σανοποίηση ή καλλιέργεια, και εφόσον θα ήθελαν να διατηρήσουν το δικαίωμά τους για αποζημίωση, σε περίπτωση που η περιοχή τους θα κηρυχθεί ανομβριόπληκτη ότι οφείλουν να αφήνουν απαραίτητα τους προβλεπόμενους από τον Νόμο αντιπροσωπευτικούς «μάρτυρες».

Συγκεκριμένα θα πρέπει να αφήνουν αθέριστη ή ακαλλιέργητη λωρίδα πλάτους τουλάχιστον ενός μέτρου, που να βρίσκεται στο κέντρο και να διασχίζει κατά μήκος όλο το αγροτεμάχιο.

Στην περίπτωση που θα καλλιεργηθεί για να αξιοποιηθεί με νέα καλλιέργεια, θα πρέπει να αφήνονται στις δύο πλευρές του τεμαχίου, από μία (1) λωρίδα αθέριστη πλάτους ενός (1) μέτρου κατά μήκος του τεμαχίου.

Τεμάχια στα οποία δεν έχει αφεθεί μάρτυρας δεν θα αποζημιωθούν.

Παράλληλα σε περίπτωση που ένα τεμάχιο σιτηρών θα δηλωθεί για άλλη καλλιέργεια στον ΚΟΑΠ, ο παραγωγός θα πρέπει να υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας σιτηρών στον ΟΓΑ μέχρι τις 13 Απριλίου 2018.

Όσοι κτηνοτρόφοι, επιθυμούν να αξιοποιήσουν την ελάχιστη βλάστηση σε δικά τους τεμάχια, μπορούν να το πράξουν, νοουμένου ότι θα αναγνωρίζονται ότι έχουν σπαρεί, κατά τους ελέγχους που θα πραγματοποιεί ο ΟΓΑ.

Σημειώνεται ότι το Λόλιο δεν καλύπτεται για ζημιά από ανομβρία διότι είναι αρδευόμενη καλλιέργεια.

 

(ΜΓ/ΕΙ)