Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-03-2018 13:33

Ανακοίνωση Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας

Αναφορικά με το θέμα της υποκλοπής και δημοσιοποίησης περιεχομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εισαγγελέως της Δημοκρατίας κας Ελένης Λοιζίδου διενεργούνται παράλληλα δύο διαδικασίες:

1. Ποινική διερεύνηση

Διεξάγεται από τις αστυνομικές ανακριτικές αρχές, κατόπιν καταγγελιών, διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης ποινικών αδικημάτων σε σχέση με δύο, διακριτά θέματα:

α. των συνθηκών υποκλοπής και κατοχής περιεχομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εισαγγελέως,

β. της επεξεργασίας, δημοσίευσης και επαναδημοσίευσης περιεχομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ως προς την πρώτη πτυχή της διερεύνησης, αυτής δηλαδή των συνθηκών υποκλοπής και κατοχής του περιεχομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι ανακρίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται η λήψη στοιχείων από διάφορες χώρες, στις οποίες οι ανακριτές έχουν αποταθεί με αιτήματα δικαστικής συνδρομής μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Ως προς τη δεύτερη πτυχή της κατοχής, επεξεργασίας, δημοσίευσης και επαναδημοσίευσης περιεχομένου υποκλαπέντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπληρώθηκε αστυνομικός φάκελος, ο οποίος παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία την περασμένη εβδομάδα για μελέτη και οδηγίες.

 2. Πειθαρχική διαδικασία

Υπό το φώς όλων των γεγονότων που περιβάλλουν την υποκλοπή και αποκάλυψη του περιεχομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ενεργώντας ως προϊστάμενος και ως αρμόδια αρχή δυνάμει του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, κάλεσε στις 28.11.2017, το Υπουργικό Συμβούλιο όπως διορίσει το ίδιο Ερευνώντα Λειτουργό για να διερευνήσει το ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων από την Εισαγγελέα, εφόσον λόγω της θέσης την οποία αυτή κατέχει, δεν ήταν δυνατό, πρακτικό ή εφαρμόσιμο να διοριστεί ερευνών λειτουργός από τη Νομική Υπηρεσία και από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Με απόφαση του ημερ. 29.11.2017, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε ως Ερευνώντα Λειτουργό τον κ. Δ. Χατζηκωστή Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων.  Ταυτόχρονα, την ίδια ημέρα, ο Γενικός Εισαγγελέας με επιστολή του προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ζήτησε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο να τεθεί η Εισαγγελέας σε διαθεσιμότητα διαρκούσας της έρευνας, πράγμα που έγινε. 

Ο Ερευνών Λειτουργός προχώρησε στη λήψη καταθέσεων και τεκμηρίων και, με επιστολή του ημερ. 01.02.2018, παρέδωσε στον Γενικό Εισαγγελέα ως αρμόδια αρχή, το πόρισμα του μαζί με το συλλεγέν αποδεικτικό υλικό.

Σημειώνεται ότι σε δύο περιπτώσεις, ο Ερευνών Λειτουργός κατά τη διενέργεια της έρευνάς του, ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα νομική συμβουλή ως προς δύο θέματα, τα οποία αντιμετώπισε κατά την έρευνά του. Ο Γενικός Εισαγγελέας προέτρεψε τον Ερευνώντα Λειτουργό όπως εξασφαλίσει νομική συμβουλή από ιδιώτη δικηγόρο εγνωσμένου κύρους της δικής του επιλογής, καθότι ο Γενικός Εισαγγελέας λόγω της ιδιότητάς του ως αρμόδιας αρχής και προϊσταμένου της υπό έρευνα υπαλλήλου, εκωλύετο να δώσει συμβουλή. Γίνεται αντιληπτό ότι το ένα εκ των θεμάτων τούτων αφορούσε στο ερώτημα κατά πόσο ο Ερευνών Λειτουργός μπορούσε να ενεργήσει στη βάση και να λάβει υπόψιν του στην έρευνά του, το περιεχόμενο ηλεκτρονικών μηνυμάτων που είχαν εξασφαλιστεί χωρίς τη συγκατάθεση των επικοινωνούντων και κατά παράβαση των προνοιών του Νόμου και του Συντάγματος και η γνωμοδότηση ήταν αρνητική. 

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, της διπλής δηλαδή ιδιότητας του Γενικού Εισαγγελέα αφ’ ενός ως προϊσταμένου και αρμόδιας κατά νόμο αρχής και νομικού συμβούλου της αρμόδιας αρχής και προς το σκοπό διασφάλισης των εχεγγύων της αμεροληψίας και αντικειμενικότητας, ο Γενικός Εισαγγελέας δεν προέβηκε ο ίδιος στην οποιαδήποτε αξιολόγηση του πορίσματος του Ερευνώντα Λειτουργού κ. Χατζηκωστή, αλλά διόρισε προς τούτο, στις 02.02.2018, ανεξάρτητο, ιδιώτη δικηγόρο με τριβή σε θέματα πειθαρχικών διαδικασιών τον κ. Χρ. Χριστάκη.

Ο κ. Χρ. Χριστάκη, κατόπιν μελέτης του συλλέγοντος αποδεικτικού υλικού και του πορίσματος του Ερευνώντος Λειτουργού, με επιστολή του ημερ. 23.02.2018 ζήτησε την περαιτέρω διερεύνηση κάποιων θεμάτων που έκρινε σκόπιμο.  Η επιστολή του διαβιβάστηκε στον Ερευνώντα Λειτουργό κ. Χατζηκωστή, ο οποίος, αφού προέβηκε στη διερεύνηση και των θεμάτων εκείνων, παρέδωσε στο Γενικό Εισαγγελέα ως αρμόδια αρχή, Συμπληρωματική Έκθεση ημερ. 02.03.2018. Τόσο η Συμπληρωματική Έκθεση, όσο και το νέο αποδεικτικό υλικό διαβιβάστηκαν αυθημερόν στον δικηγόρο κ. Χρ. Χριστάκη.

Ο κ. Χρ. Χριστάκη, με επιστολή του ημερ. 16.03.2018 προς τον Γενικό Εισαγγελέα, κατόπιν μελέτης του συνόλου του συλλεγέντος αποδεικτικού υλικού και των Εκθέσεων του Ερευνώντος Λειτουργού, κατέληξε στην άποψη ότι δύνανται να διατυπωθούν εναντίον της Εισαγγελέως κας Ε. Λοιζίδου τρεις πειθαρχικές κατηγορίες και προέβηκε στη σύνταξη σχετικού κατηγορητηρίου.

 

Οι κατηγορίες αφορούν σε:

1. Ενέργεια ή συμπεριφορά με τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις δημόσιου υπαλλήλου, κατά παράβαση των άρθρων 73(1)(β), 73(2) και 60(2)(δ) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου 1/90, ως έχει τροποποιηθεί και της παραγράφου 1.1. του Εγχειριδίου του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής με τίτλο «Βασικές Οδηγίες για την Ασφάλεια Πληροφοριών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών».

Αυτή η κατηγορία αναφέρεται σε κατ’ ισχυρισμό εγκατάλειψη στο εξωτερικό φορητού υπολογιστή τον οποίο χρησιμοποιούσε η λειτουργός και για υπηρεσιακούς σκοπούς, χωρίς να διασφαλίσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονταν σ’ αυτόν.

2. Ενέργεια και/ή παράλειψη με τρόπο που δυνατόν να δυσφημήσει το κύρος της δημόσιας υπηρεσίας γενικά ή τη θέση της ειδικά ή που δυνατόν να τείνει σε κλονισμό της εμπιστοσύνης του κοινού στη δημόσια υπηρεσία κατά παράβαση των άρθρων 73(1)(β), 73(2) και 60(2)(ε) του Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου 1/90 ως έχει τροποποιηθεί.

Βασίζεται αυτή η κατηγορία στα ίδια γεγονότα ως η πρώτη κατηγορία.

3. Ενέργεια ή συμπεριφορά με τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις δημόσιου υπαλλήλου κατά παράβαση των άρθρων 73(1)(β), 73(2) και 60(2)(δ) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου 1/90 ως έχει τροποποιηθεί και της παραγράφου 2.4 του Εγχειριδίου του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής με τίτλο «Βασικές Οδηγίες για την Ασφάλεια Πληροφορικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών».

Αυτή η κατηγορία αναφέρεται στην χρήση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντί του Κυβερνητικού Κόμβου Διαδικτύου, για υπηρεσιακούς σκοπούς.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ενεργώντας καθηκόντως ως αρμόδια αρχή, διαβίβασε χθες το Κατηγορητήριο και το αποδεικτικό υλικό, Εκθέσεις και αλληλογραφία, στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για τις δικές της Ενέργειες ενώ παράλληλα διόρισε τον δικηγόρο κ. Χρ. Χριστάκη όπως τον εκπροσωπήσει στην ενώπιον της Ε.Δ.Υ. διαδικασία.

 

________________

ΕΑ/ΕΙ