Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-07-2019 13:31

Αποτελέσματα της έρευνας χονδρικού και λιανικού εμπορίου 2017

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της έρευνας χονδρικού και λιανικού εμπορίου, τα κυριότερα μεγέθη στον εμπορικό τομέα κατά το 2017 κατέγραψαν θετικό ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με το 2016.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών στον ευρύτερο εμπορικό τομέα αυξήθηκε το 2017 κατά 7,9% και ανήλθε στα €12.227,3 εκατομμύρια σε σύγκριση με €11.337,1 εκατομμύρια το 2016. Κατά κλάδο, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 8,3% στα €911,6 εκατομμύρια, στο χονδρικό εμπόριο κατά 10,4% και ανήλθε στα €5.629,6 εκατομμύρια και στο λιανικό εμπόριο κατά 5,4% και ανήλθε στα €5.686,1 εκατομμύρια.

Η αξία παραγωγής του τομέα ανήλθε το 2017 στα €3.063,2 εκατομμύρια, καταγράφοντας άνοδο 8,7% σε σύγκριση με το 2016.

Στο σύνολο του εμπορικού τομέα, η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 8,8% στα €1.900,4 εκατομμύρια το 2017, από €1.745,9 εκατομμύρια το 2016. Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 8,9% στα €179,6 εκατομμύρια, στο χονδρικό εμπόριο κατά 8,2% στα €805,5 εκατομμύρια και στο λιανικό εμπόριο κατά 9,4% στα €915,3 εκατομμύρια.

Η απασχόληση στον τομέα αυξήθηκε το 2017 κατά 6,0% στις 68,5 χιλιάδες από 64,6 χιλιάδες το 2016. Στο εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών απασχολούνταν 8,2 χιλιάδες, στο χονδρικό εμπόριο 22,5 χιλιάδες και στο λιανικό εμπόριο 37,8 χιλιάδες άτομα.

Μεθοδολογικές πληροφορίες 

Ορισμοί

Κύκλος εργασιών – Η συνολική αξία πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών, εξαιρουμένου του ΦΠΑ.

Αξία παραγωγής – Προκύπτει αφού προστεθούν στον κύκλο εργασιών άλλα έσοδα και τυχόν μεταβολές στην αξία των αποθεμάτων στο τέλος του έτους και αφαιρεθεί η αξία των εμπορευμάτων που αγοράστηκαν για μεταπώληση.

Προστιθέμενη αξία – Προκύπτει αφού αφαιρεθεί από την αξία παραγωγής το σύνολο των δαπανών σε έξοδα παραγωγής, διοικητικά έξοδα και ενοίκια που πληρώθηκαν για κτήρια και μηχανήματα.

Απασχόληση – Ο συνολικός αριθμός των εργαζόμενων ιδιοκτητών και των πλήρως και μερικώς απασχολούμενων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια του έτους.

Κάλυψη και συλλογή στοιχείων

Η έρευνα χονδρικού και λιανικού εμπορίου καλύπτει δειγματοληπτικά 2.200 περίπου επιχειρήσεις που η κύρια τους δραστηριότητα εμπίπτει στον τομέα G του συστήματος ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στους κλάδους 45 (χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών), 46 (χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών) και 47 (λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών).

Η συλλογή των στοιχείων από τη Στατιστική Υπηρεσία γίνεται με προσωπικές συνεντεύξεις στις επιχειρήσεις και τη χρήση ειδικού ερωτηματολογίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επισκέπτεται τον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο ή να επικοινωνεί με την κα Κωνσταντία Σεργίδη, στο τηλ:+35722602237, ηλ. ταχ.: ksergidi@cystat.mof.gov.cy.

(ΕΚ/ΕΙ)