Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-07-2019 10:27

Ηλεκτρονική πληρωμή φόρων

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι εμπρόθεσμες πληρωμές φόρων[1], από:

  • επιβολή φορολογίας
  • αυτοφορολογία
  • παρακράτηση

πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της JCCsmart (www.jccsmart.com).

Για αποφυγή ταλαιπωρίας επισημαίνεται ότι στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων θα πραγματοποιούνται πληρωμές ΜΟΝΟ όταν:

  • αυτές φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις
  • αφορούν Αναθεωρημένη Δήλωση Προσωρινού Φόρου Φυσικού και Νομικού Προσώπου (0200)

Ηλεκτρονικές (εμπρόθεσμες) πληρωμές γίνονται για τα πιο κάτω είδη φόρων:

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0100

Φόρος Εισοδήματος που παρακρατήθηκε από απολαβές (P.A.Y.E.)

0114

Μείωση απολαβών Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα

0200

Προσωρινός Φόρος Φυσικού και Νομικού Προσώπου

0210

Ειδική φορολογία Ασφαλιστικών Εταιρειών

0213

Προσωρινή φορολογία ΓεΣΥ σε εισόδημα Φυσικού Προσώπου

0300

Αυτοφορολογία Φόρου Εισοδήματος Φυσικού και Νομικού Προσώπου

0300

Φορολογία Φόρου Εισοδήματος (που βεβαιώθηκε από το Τμήμα)

0311

Έκτακτη Εισφορά Εργοδοτουμένων Συνταξιούχων και Αυτοεργοδοτούμενων  ιδιωτικού τομέα

0312

Έκτακτη Εισφορά Εργαζομένων δημόσιου τομέα

0602

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα που παρακρατήθηκε από Τόκους

0603

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα που παρακρατήθηκε από Μερίσματα

0604

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα από Ενοίκια  Εισπρακτέα

0612

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα σε Τόκους που εισπράχθηκαν χωρίς παρακράτηση στην πηγή

0613

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα σε Μερίσματα που εισπράχθηκαν χωρίς παρακράτηση στην πηγή

0614

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα που παρακρατήθηκε από Ενοίκια

0623

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα που παρακρατήθηκε επί Λογιζόμενου Μερίσματος

0701

Παρακράτηση ΓεΣΥ από απολαβές/συντάξεις Αξιωματούχων

0702

Παρακράτηση ΓεΣΥ από Τόκους Πληρωτέους

0703

Παρακράτηση ΓεΣΥ από Μερίσματα Πληρωτέα 

0704

Αυτοφορολογία ΓεΣΥ (από τον ιδιοκτήτη) σε ενοίκια εισπρακτέα

0710

Παρακράτηση ΓεΣΥ στην πηγή από εισόδημα ΜΗ κατοίκου (D.A.S.)

0711

Παρακράτηση ΓεΣΥ από απολαβές Μισθωτών και Εισφορά Εργοδότη για Αξιωματούχους

0712

Αυτοφορολογία ΓεΣΥ σε Τόκους Εισπρακτέους

0713

Αυτοφορολογία ΓεΣΥ σε Μερίσματα Εισπρακτέα

0714

Παρακράτηση ΓεΣΥ (από τον ενοικιαστή του ακινήτου) σε ενοίκια πληρωτέα

0723

ΓεΣΥ σε λογιζόμενη διανομή Μερίσματος

0750

Ειδικός Φόρος Πιστωτικών Ιδρυμάτων

0800

Τέλη Χαρτοσήμων (Μόνο για τράπεζες)

0911

Τέλη Γνωματεύσεων

0930

Διοικητικά πρόστιμα

 [1] Εμπρόθεσμες πληρωμές φόρων είναι οι πληρωμές οι οποίες γίνονται εντός της προθεσμίας για έγκαιρη πληρωμή, και ΔΕΝ φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις.

(ΜΓ)