Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-07-2019 13:58

Δείκτης Τιμών Κατοικιών για το 1ο τρίμηνο του 2019

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) για το πρώτο τρίμηνο του 2019, υπολογίζεται στις 107,78 μονάδες. Συγκρινόμενος με το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ο ΔΤΚατ αυξήθηκε κατά 0,8% και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 αυξήθηκε κατά 4,3%.

Η διακύμανση του Δείκτη για την περίοδο από το 1ο τρίμηνο του 2018 μέχρι και το 1ο τρίμηνο του 2019, καθώς επίσης η τριμηνιαία και η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

 

1ο Τρίμηνο 2018

2ο Τρίμηνο 2018

3ο Τρίμηνο 2018

4ο Τρίμηνο 2018

1ο Τρίμηνο 2019

Τριμηνιαίος ΔΤΚατ (2015=100)

103,34

103,98

103,30

106,95

107,78

Τριμηνιαία μεταβολή (%)

-1,8

0,6

-0,7

3,5

0,8

Ετήσια μεταβολή* (%)

3,7

1,2

0,8

1,6

4,3

 

   

 

 

*Σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Μεθοδολογικές πληροφορίες 

Ορισμός

Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) είναι ένας τριμηνιαίος δείκτης που μετρά τη μεταβολή της μέσης τιμής των οικιστικών μονάδων. Καλύπτει όλους τους τύπους οικιστικών μονάδων, καινούρια και υφιστάμενα. Η αξία της γης περιλαμβάνεται στη τιμή.

Πηγή στοιχείων

Η πηγή των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τους επιμέρους δείκτες και τους συντελεστές στάθμισης, είναι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα στοιχεία καλύπτουν όλες τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καταρτισμός στοιχείων

Τα δεδομένα κατηγοροποιούνται σε δυο στρώματα, στις υφιστάμενες και νέες οικιστικές μονάδες και για κάθε στρώμα η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για τον καταρτισμό του επι μέρους δείκτη είναι το μοντέλο Rolling Window Hedonic Regression. Στη συνέχεια, οι επιμέρους δείκτες σταθμίζονται με βάση το άθροισμα της αξίας των ακινήτων κάθε στρώματος κατά το προηγούμενο έτος.

Έτος βάσης

Το έτος βάσης είναι το 2015=100.

Αναθεώρηση στοιχείων

Τα αποτελέσματα προσδιορίζονται ως προκαταρκτικά και στη συνέχεια αναθεωρούνται μόλις υπάρξουν διαθέσιμες νέες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επισκέπτεται τον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ή να επικοινωνεί με την κα Κωνσταντία Παπαγεωργίου: Τηλ:+35722602116, Ηλ. Ταχ.: cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy ή με την κα Άντρη Ευτυχίου: Τηλ:+35725878595, Ηλ. Ταχ.: aeftychiou@cystat.mof.gov.cy.

(ΕΚ)