Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-07-2019 14:39

Χαρτογράφηση Εκπαιδευτικού Πεδίου Ανώτερης Εκπαίδευσης για την Ακαδημαϊκή Χρονιά 2018-2019

Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προχώρησε στη Χαρτογράφηση του Εκπαιδευτικού Πεδίου της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Συγκεκριμένα, η ΔΑΑΕ συνέλεξε στοιχεία από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου (Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) μέσα από τα οποία παρουσιάζονται οι αριθμοί των φοιτητών (Κύπριων, Ευρωπαίων και Αλλοδαπών) ανά Κύκλο και Κλάδο Σπουδών, καθώς και οι προτιμήσεις τους ανά Κύκλο και Κλάδο Σπουδών.

Μετά από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι το σύνολο των φοιτητών που σπουδάζουν στην Κύπρο, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ανέρχεται στους 51.086, εκ των οποίων 38.997 φοιτούν σε Πανεπιστήμια και 12.089 σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως φαίνεται στο πιο κάτω γράφημα, στα Προγράμματα Σπουδών 1 - 3 ετών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 4.730 άτομα, στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημίων φοιτούν 20.439 άτομα, στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 5.981 άτομα, στα Προγράμματα Μεταπτυχιακού επιπέδου των Πανεπιστημίων φοιτούν 17.188 άτομα, ενώ στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 1.305 άτομα. Στα Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου των Πανεπιστημίων φοιτούν 1.370 άτομα, ενώ στα  αντίστοιχα Προγράμματα των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  φοιτούν 73 άτομα.

Γράφημα 1: Αριθμός φοιτητών ανά Κύκλο Σπουδών σε Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 Από το σύνολο των 51.086 φοιτητών που σπουδάζουν στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, 23.872 είναι Κύπριοι πολίτες (47%), 17.959 είναι πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών (35%), ενώ 9.255 είναι φοιτητές πολίτες τρίτων χωρών (ποσοστό 18%).

Τα στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό Κύπριων, Ευρωπαίων και Αλλοδαπών Φοιτητών που φοιτούν στα Πανεπιστήμια και τις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 φαίνονται στους Πίνακες που ακολουθούν:

Πίνακας 1: Αριθμός φοιτητών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια ανά Κύκλο Σπουδών, ανά φύλο και ανά Χώρα Προέλευσης (Κύπριοι πολίτες, πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών και πολίτες τρίτων χωρών)

Πανεπιστήμια

Προγράμματα

Σπουδών

Κύπριοι

Ευρωπαίοι

Αλλοδαποί

Σύνολο

Άντρες

Γυναίκες

Άντρες

Γυναίκες

Άντρες

Γυναίκες

Προπτυχιακά Προγράμματα

6170

7018

2734

3032

809

676

20439

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

1720

2772

2913

8733

630

420

17188

Διδακτορικά Προγράμματα

408

600

122

158

45

37

1370

Σύνολο Φοιτητών

8298

10390

5769

11923

1484

1133

38997

18688

17692

2617


Πίνακας 2:
     Αριθμός φοιτητών στις  Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Κύκλο Σπουδών και ανά Χώρα Προέλευσης (Κύπριοι πολίτες, πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών και πολίτες τρίτων χωρών)

Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Κύπριοι

Ευρωπαίοι

Αλλοδαποί

Σύνολο

Προγράμματα Σπουδών 1-3 ετών

2664

119

1947

4730

Προπτυχιακά Προγράμματα

1630

71

4280

5981

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

842

60

403

1305

Διδακτορικά Προγράμματα

48

17

8

73

Σύνολο Φοιτητών

5184

267

6638

12089

 

Διευκρινίζεται ότι από το σύνολο των 38.997 φοιτητών που φοιτούν στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια 14.418 φοιτητές (4.282 άντρες και 10.136 γυναίκες) σπουδάζουν με τη μέθοδο των «Σπουδών εξ Αποστάσεως» (ποσοστό 37%). 

Τα στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό Κύπριων, Ευρωπαίων και Αλλοδαπών Φοιτητών που φοιτούν στα Κυπριακά Πανεπιστήμια σε εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 3: Αριθμός φοιτητών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, σε εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών, ανά φύλο, ανά Κύκλο Σπουδών και ανά Χώρα Προέλευσης (Κύπριοι πολίτες, πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και πολίτες τρίτων χωρών)

Πανεπιστήμια

Προγράμματα

Σπουδών

Κύπριοι

Ευρωπαίοι

Αλλοδαποί

Σύνολο

Άντρες

Γυναίκες

Άντρες

Γυναίκες

Άντρες

Γυναίκες

Προπτυχιακά Προγράμματα

304

345

577

659

16

13

1914

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

422

773

2464

8034

468

278

12439

Διδακτορικά Προγράμματα

20

24

10

10

1

0

65

Σύνολο Φοιτητών

746

1142

3051

8703

485

291

14418

1888

11754

776

 

Όσον αφορά στις προτιμήσεις των φοιτητών σε σχέση με τους Κλάδους Σπουδών που επιλέγουν φαίνεται ότι ο πρώτος Κλάδος στις προτιμήσεις των προπτυχιακών φοιτητών των Πανεπιστημίων είναι ο Κλάδος των Ιατρικών και Παραϊατρικών Επιστημών, ενώ ακολουθούν οι  Κλάδοι των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και των Πολυτεχνικών Επιστημών. Όσον αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, αυτοί επιλέγουν σπουδές σε Κλάδους των Κοινωνικών  Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι των Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Ιατρικών και Παραϊατρικών Επιστημών. Σε Διδακτορικό επίπεδο σπουδών πρώτος στις προτιμήσεις των φοιτητών είναι ο Κλάδος Κοινωνικών  Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και ακολουθούν οι Κλάδοι των Πολυτεχνικών Επιστημών, των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και των Ιατρικών και Παραϊατρικών Επιστημών.

Όσον αφορά στις προτιμήσεις των φοιτητών που παρακολουθούν Προγράμματα Σπουδών στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσής τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Πιστοποιητικού, Διπλώματος και Ανώτερου Διπλώματος, αυτές επικεντρώνονται στους Κλάδους των Ξενοδοχειακών/Τουριστικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι των Επισιτιστικών Τεχνών και των Υπηρεσιών Ασφαλείας. Αναφορικά με τις προτιμήσεις των προπτυχιακών φοιτητών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η πρώτη προτίμηση αφορά στον Κλάδο της Διοίκησης  Επιχειρήσεων και Οικονομικών και ακολουθούν οι Κλάδοι των Ξενοδοχειακών/Τουριστικών, ο Κλάδος της Αισθητικής και ο Κλάδος της Πληροφορικής. Οι φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου έχουν ως πρώτη προτίμηση τον Κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών και ακολουθούν οι Κλάδοι των  Ιατρικών/Παραϊατρικών Σπουδών, των Τεχνών (Ηθοποιία, Μουσική, Τέχνη, Φωτογραφία) και της  Εκπαίδευσης. Σε διδακτορικό επίπεδο πρώτος στην προτίμηση των φοιτητών είναι ο Κλάδος των Ιατρικών/Παραϊατρικών Σπουδών, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι της Πληροφορικής, της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ο Κλάδος των Περιβαλλοντικών Επιστημών.

Οι προτιμήσεις των προπτυχιακών φοιτητών σε εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστήμιων εστιάζονται στον Κλάδο των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και ακολουθούν οι κλάδοι των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και των Ιατρικών/Παραϊατρικών Σπουδών. Όσον αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Σπουδών, αυτοί επιλέγουν σπουδές σε Κλάδους των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και ακολουθούν οι Κλάδοι των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, των Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Σε διδακτορικό επίπεδο σπουδών πρώτος στις προτιμήσεις των πιο πάνω φοιτητών είναι ο Κλάδος των Ανθρωπιστικών Επιστημών, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών.

Τα πιο πάνω στοιχεία που αφορούν στις προτιμήσεις των φοιτητών που φοιτούν στα Πανεπιστήμια και τις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 φαίνονται στους Πίνακες που ακολουθούν:

Πίνακας 4: Επιλογές Κλάδων Σπουδών των φοιτητών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια κατά Σειρά Προτίμησης (μέχρι 4η προτίμηση) και κατά Κύκλο Σπουδών

Προπτυχιακά Προγράμματα

 

Μεταπτυχιακά

Προγράμματα

Διδακτορικά

 Προγράμματα

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Ιατρικές και Παραϊατρικές Επιστήμες

1η

Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής

1η

Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής

1η

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

2η

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

2η

Πολυτεχνικών Επιστημών

2η

Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής

3η

Ανθρωπιστικών Επιστημών

3η

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

3η

Πολυτεχνικών Επιστημών

4η

Ιατρικές και Παραϊατρικές Επιστήμες

4η

Ιατρικές και Παραϊατρικές Επιστήμες

4η

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5: Επιλογές Κλάδων Σπουδών των φοιτητών στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά Σειρά Προτίμησης (μέχρι 4η προτίμηση) και κατά Κύκλο Σπουδών

 

Πιστοποιητικό (1 έτος)

Δίπλωμα (2 έτη)

Ανώτερο Δίπλωμα (3 έτη)

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Γραμματειακές Σπουδές

1η

Ξενοδοχειακά / Τουριστικά

1η

Ξενοδοχειακά / Τουριστικά

1η

Υπηρεσίες Ασφάλειας   

2η

Διοίκηση Επιχειρήσεων/

Οικονομικά 

2η

Υπηρεσίες Ασφάλειας   

2η

Διοίκηση Επιχειρήσεων/

Οικονομικά 

3η

Επισιτιστικές Τέχνες      

3η

Κομμωτική 

3η

……………………

   4η

Αισθητική 

   4η

Επισιτιστικές Τέχνες      

   4η


Πίνακας 6:
Επιλογές Κλάδων Σπουδών των φοιτητών στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά Σειρά Προτίμησης (μέχρι 4η προτίμηση) και κατά Κύκλο Σπουδών

 

Προπτυχιακά Προγράμματα

 

Μεταπτυχιακά

Προγράμματα

Διδακτορικά

 Προγράμματα

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Οικονομικά

1η

Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Οικονομικά

1η

Ιατρικές / Παραϊατρικές Σπουδές

1η

Ξενοδοχειακά/ Τουριστικά

 

2η

 

Πληροφορική

 

2η

Περιβαλλοντικές Επιστήμες

 

2η

Αισθητική

3η

Τέχνες (Ηθοποιία, Μουσική, Τέχνη, Φωτογραφία)

3η

Πληροφορική

3η

 

Πληροφορική

 

 

4η

 

Εκπαίδευση

 

4η

Πολιτιστική Κληρονομιά

 

 

 

 

4η

 

 

 

 Πίνακας 7: Επιλογές Κλάδων Σπουδών των φοιτητών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια που φοιτούν σε εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών κατά Σειρά Προτίμησης (μέχρι 4η προτίμηση) και κατά Κύκλο Σπουδών

 

Προπτυχιακά Προγράμματα

 

Μεταπτυχιακά

Προγράμματα

Διδακτορικά

 Προγράμματα

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

1η

Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής

1η

Ανθρωπιστικών Επιστημών

1η

Ανθρωπιστικών Επιστημών

2η

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

2η

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

2η

Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής

3η

Ανθρωπιστικών Επιστημών

3η

Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής

3η

Ιατρικές και Παραϊατρικές Επιστήμες

4η

Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

4η

Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

4η

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των φοιτητών στα Πανεπιστήμια και τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε σύγκριση με το ακαδημαϊκά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019. Φαίνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε σύγκριση με το 2017-2018, υπήρξε αύξηση στο σύνολο των φοιτητών των Πανεπιστημίων κατά 5,62% (αύξηση: κατά 2.075 φοιτητές), ενώ στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπήρξε αύξηση της τάξεως του 7,46% (αύξηση: κατά 839 φοιτητές).

Γράφημα 2: Αριθμός φοιτητών στα Πανεπιστήμια και στις Δημόσιες και  Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις ακαδημαϊκές χρονιές 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019

  

 

(ΙΠ/EK/ΣΧ)