Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-07-2019 13:55

Αποτελέσματα έρευνας: Δαπάνες για περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση πόρων στον δημόσιο τομέα, 2016

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση πόρων στον δημόσιο τομέα κατά το 2016 ανήλθαν σε €99 εκ., που αντιστοιχούν σε 0,54% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύγκριση με €109 εκ. ή 0,61% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος το 2015.

Κατά το 2016, οι συνολικές τρέχουσες δαπάνες ανήλθαν σε €58,4 εκ. και οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό σε €40,7 εκ. Επιπρόσθετα, οι χορηγίες ή οι χρηματοδοτήσεις για σκοπούς περιβαλλοντικής προστασίας που δόθηκαν από τον δημόσιο τομέα ήταν περισσότερες απ’ αυτές που λήφθηκαν κατά €17,6 εκ.

Κατά περιβαλλοντικό πεδίο, η πλειοψηφία των τρεχουσών δαπανών και κεφαλαιουχικών επενδύσεων το 2016 αφορούσε την προστασία της βιοποικιλότητας (€34,0 εκ. ή 34,3% επί των συνολικών δαπανών), τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (€31,2 εκ. ή 31,5%) και τη διαχείριση  υγρών αποβλήτων (€19,4 εκ. ή 19,6%). Οι δαπάνες για τον έλεγχο και περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και για την προστασία του κλίματος έφθασαν τα €6,3 εκ., ενώ για την προστασία του εδάφους και των υπόγειων και επιφανειακών νερών δαπανήθηκαν €4,1 εκ. Για άλλα γενικά περιβαλλοντικά θέματα και ενέργειες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος δαπανήθηκαν €3,1 εκ. και για την καταστολή του θορύβου και των κραδασμών €0,9 εκ.

Οι μεγαλύτερες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση www.cystat.gov.cy, στο στατιστικό θέμα «Ενέργεια, Περιβάλλον».

(ΜΓ)