Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

17-07-2019 17:00

Συνεδρία Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας για τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας

H λήψη στενευμένων μέτρων για μείωση των εργατικών ατυχημάτων ήταν το αντικείμενο συζήτησης συνεδρίας του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 16.7.2019.

Στη συνεδρία συζητήθηκαν οι εισηγήσεις των μελών του Συμβουλίου και οι δραστηριότητες που υλοποιούνται μέσω Σχεδίου Δράσης από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και από άλλους φορείς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Ειδικότερα, συζητήθηκε και αποφασίστηκε η λήψη συγκεκριμένων μέτρων και η προώθηση δράσεων για θέματα που   αφορούν, την επιβολή της νομοθεσίας, την κατάρτιση των εργαζομένων, την παροχή βοήθειας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη διαμόρφωση κουλτούρας ασφάλειας και υγείας μέσω υλοποίησης εκστρατειών διαφώτισης και διαφωτιστικών προγραμμάτων.

Στις εργασίες του Συμβουλίου παρακάθησε και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου επιβεβαιώθηκε και πάλι ότι η διασφάλιση υγιών και ασφαλών συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς ,παραμένει στις προτεραιότητες του Υπουργείου.

______________

/ΣΧ