Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

31-07-2019 13:22

Αποτελέσματα Εξαετών Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για Φυσικά Πρόσωπα

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ανακοινώνει ότι στις 19 Ιουλίου 2019, τερματίστηκε η λήψη αιτήσεων για αγορά εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα, της 8ης Σειράς (Αύγουστος) 2019, λήξης 2025, σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους Έκδοσης, Επίσημη Εφημερίδα ημερ. 21/6/2019 (Κύριο Μέρος, Τμήμα Β, αρ. 3585).

Λήφθηκαν 79 αιτήσεις, όλες από Κύπριους επενδυτές, για συνολικό ποσό €5,488,000. Ολόκληρο το ποσό των αιτήσεων έχει εγκριθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 των ειδικών όρων έκδοσης.

Οι εκδόσεις εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα συνεχίζονται με την 9η Σειρά (Σεπτέμβριος) 2019 Λήξης 2025, με ανώτατο όριο συνολικής έκδοσης μέχρι €5.000.000, η οποία θα εκδοθεί την 2α Σεπτεμβρίου 2019, με περίοδο κατάθεσης των αιτήσεων από την 1η μέχρι την 20η Αυγούστου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο  22712300 (Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου).

 

Αποποίηση Ευθύνης

Σημαντική Διευκρίνιση

Το έγγραφο αυτό, ή απόσπασμά του, δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή έκδοση ή πρόταση για αγορά κυβερνητικών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εκδότης) ή κίνητρο επένδυσης σε οποιαδήποτε επικράτεια. Ούτε το έγγραφο αυτό ή απόσπασμά του, ούτε και το γεγονός της δημοσιοποίησής του, αποτελούν βάση για οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης.  Οποιαδήποτε απόφαση για αγορά ομολόγων πρέπει να λαμβάνεται με βάση τους τελικούς όρους των ομολόγων καθώς και τις πληροφορίες για τον Εκδότη που ετοιμάζονται από ανεξάρτητους Οίκους.  Ενδιαφερόμενοι επενδυτές προτρέπονται όπως διενεργούν οι ίδιοι ανεξάρτητη έρευνα για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Εκδότη και τα βασικά χαρακτηριστικά/ κινδύνους των ομολόγων.  Για το σκοπό αυτό μπορούν να ζητούν τη συμβουλή ενός αδειούχου/ εγκεκριμένου ειδικού συμβούλου (π.χ. Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) σχετικά με το κατά πόσο η επένδυση αυτή είναι κατάλληλη για αυτούς πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τα ομόλογα του Εκδότη.

 

(ΑΜ)