Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

31-07-2019 14:25

Επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος ERASMUS+ του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)

Υποβλήθηκε πρόσφατα η τελική έκθεση αναφορικά με το πρόγραμμα Erasmus+ του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), με θέμα “Engagement of Stakeholders and Management of the Active Participation of Experts and National Representatives in European, International & National Standardization Activities” το οποίο είχε εγκριθεί από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ).

Το όλο πρόγραμμα είχε άμεση σχέση με τις δραστηριότητες του CYS, καθώς αφορούσε στον βασικό πυλώνα δραστηριοτήτων του CYS από την έναρξη της λειτουργίας του, αναφορικά με την ενεργό συμμετοχή και αντιπροσώπευση του στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Τυποποίηση και τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1025/2015. Συγκεκριμένα αφορούσε τις αρμοδιότητες των Λειτουργών Τυποποίησης του CYS που είναι υπεύθυνοι ο καθένας στον τομέα του για την παρακολούθηση μεγάλου αριθμού Ευρωπαϊκών και διεθνών τεχνικών επιτροπών τυποποίησης, την εκπαίδευση των εξωτερικών συνεργατών και των εθνικών αντιπροσώπων που συμμετέχουν ενεργά στην Ευρωπαϊκή και διεθνή τυποποίηση, καθώς και τη γενική ή εξειδικευμένη εκπαίδευση επαγγελματιών σε θέματα προτύπων και τυποποίησης.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ισπανικό Οργανισμό Τυποποίησης UNE (Organismo de Normalización Español) και σε αυτό συμμετείχαν δύο Λειτουργοί Τυποποίησης του CYS οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στους τρόπους και μεθόδους εκπαίδευσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της συμμετοχής των Εθνικών τους Αντιπροσώπων όπως αυτές εφαρμόζονται στον φορέα υποδοχής, στην αρχική εκπαίδευση αλλά και τη συνεχιζόμενη κατάρτισή τους, καθώς και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όπως π.χ. τα δικαιώματα πρόσβασης στα πρότυπα, υποχρεώσεις στα διάφορα επίπεδα ψήφισης κ.ά.

Το όλο πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την αγαστή συνεργασία μεταξύ φορέα αποστολής και φορέα υποδοχής σε όλα τα επίπεδα, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την επικοινωνία, το κατάλληλα δομημένο πρόγραμμα που είχε ετοιμαστεί με τη συνεργασία των δύο φορέων καθώς και την τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία του φορέα υποδοχής.

Οι γνώσεις που έχουν αποκτηθεί μέσα από τις ενέργειες διάχυσης που υλοποιήθηκαν, έχουν ήδη συμβάλει σε μια ολοκληρωμένη εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος ποιότητας με σημαντική επικέντρωση στις υφιστάμενες διαδικασίες που αφορούν τους εθνικούς αντιπροσώπους του CYS και έχουν ήδη τροχοδρομηθεί σχετικές ενέργειες βελτίωσης. Το όλο πρόγραμμα είναι βέβαιο ότι  θα συμβάλει και στους μεσοπρόθεσμους στόχους του CYS αναφορικά με την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του συστήματος αυτοαξιολόγησης και του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που έχει πρόσφατα εφαρμοστεί και επιθεωρηθεί, τα οποία έχουν τεθεί ως προϋπόθεση από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης.

Μέσα από τέτοιες στοχευμένες και επιτυχημένες δράσεις ο CYS ενισχύει ακόμη περισσότερο την ενεργό παρουσία του στην Ευρωπαϊκή και διεθνή τυποποίηση, προωθώντας αποτελεσματικά τις εθνικές θέσεις και διασφαλίζοντας τα εθνικά συμφέροντα.

(ΜΓ/ΕΙ)