Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

01-08-2019 09:19

Κίνδυνοι από ανάμειξη χημικών προϊόντων για κολυμβητικές δεξαμενές

Πρόσφατο περιστατικό δημιουργίας αναθυμιάσεων που προκλήθηκε από λανθασμένη ανάμειξη χημικών προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται για απολύμανση/καθαρισμό κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας), έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή εργαζομένων και πελατών νεόδμητου ξενοδοχείου. Δυστυχώς παρόλες τις επανειλημμένες υποδείξεις, τέτοια επικίνδυνα συμβάντα συνεχίζουν να παρατηρούνται κατ’ επανάληψη και δημιουργούν από απλή αναστάτωση μέχρι και σοβαρά αναπνευστικά ή και δερματικά προβλήματα στους επηρεαζόμενους.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τονίζει ότι τα χημικά προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή και πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.  Ιδιαίτερα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για απολύμανση/καθαρισμό κολυμβητικών δεξαμενών μπορούν, ως αποτέλεσμα ανάμειξης μη συμβατών χημικών ουσιών, να οδηγήσουν στην έκλυση επικίνδυνων ουσιών.

Για την αποφυγή αντίστοιχων επικινδύνων συμβάντων θα πρέπει να γίνεται από τον εργοδότη εκτίμηση των κινδύνων στον χώρο εργασίας που να βασίζεται σε κατάλληλα και επικαιροποιημένα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) των χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται. Με βάση τις πληροφορίες των ΔΔΑ θα πρέπει οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται από τον εργοδότη στη σωστή μέθοδο εργασίας ενώ θα λαμβάνονται και τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης και ατομικής προστασίας στον χώρο ανάμειξης. Σημειώνεται ότι όλα τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν σήμανση που να μεταφέρει τις αναγκαίες πληροφορίες για τους κινδύνους από τη χρήση τους ενώ παράλληλα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλο  αποθηκευτικό χώρο. Η παροχή των ΔΔΑ αποτελεί υποχρέωση των επαγγελματιών που διαθέτουν/προμηθεύουν τα χημικά προϊόντα σε άλλα πρόσωπα.

Για αντιμετώπιση της πιθανότητας έκτακτου περιστατικού, ο εργοδότης θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σχέδιο εκκένωσης, κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης καπνού και διαρροής χημικών και προσωπικό που να έχει καταρτιστεί στην παροχή πρώτων βοηθειών έχοντας στη διάθεσή του όλα τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών.

Για υποβοήθηση των εργοδοτών ώστε να ετοιμάζουν την αναγκαία γενική εκτίμηση κινδύνων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπενθυμίζει ότι για τις μικρές ξενοδοχειακές μονάδες υπάρχει διαθέσιμο δωρεάν διαδραστικό εργαλείο (OiRA) που βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://oiraproject.eu/el/oira-tools?text=&field_sector%5B219%5D=219&sort=date

(ΜΓ/ΣΧ)