Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-08-2019 10:53

Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Απορίας σε Κύπριους φοιτητές Δημόσιων Ανώτερων ή Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας

H Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι από τις 19/8/2019 θα δέχεται αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Απορίας σε Κύπριο Φοιτητή που Φοιτά σε Δημόσιο Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020.

Σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δικαιούχος Πιστοποιητικού Απορίας είναι ο φοιτητής πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, ο οποίος εμπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) Παιδί οικογένειας της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα με βάση τη Δήλωση Εισοδήματος που υποβλήθηκε οριστικά μέσω του συστήματος TAXISnet του Τμήματος Φορολογίας, για τα ακαθάριστα εισοδήματα των γονέων, δεν υπερβαίνει τις:

•           €23.500 για την οικογένεια με ένα εξαρτώμενο παιδί,

•           €27.000 για την οικογένεια με δύο εξαρτώμενα παιδιά, και

•           €27.800 αν τα δύο παιδιά φοιτούν σε ξεχωριστές πόλεις ή χώρες.

(β) Παιδί το οποίο μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας του, βρισκόταν υπό τη Νομική Φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,

(γ) Παιδί οικογένειας που λαμβάνει Δημόσιο Βοήθημα ή Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα,

(δ) Παιδί οικογένειας με τρία παιδιά και άνω, που λαμβάνει επίδομα τέκνου την ημέρα υποβολής της αίτησης,

(ε) Εξαρτώμενος με βάση τον περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμο,

(στ) Παιδί εγκλωβισμένων,

(ζ) Παιδί Ελληνοποντίων.

Ο φοιτητής πτυχιακού και μεταπτυχιακού  επιπέδου όλων των Τμημάτων Δημόσιων Ανώτερων και Ανώτατων Ιδρυμάτων της Ελλάδας δικαιούται Πιστοποιητικό Απορίας μέχρι πέντε χρόνια όταν η φοίτηση είναι τετραετής, μέχρι έξι χρόνια όταν η φοίτηση είναι πενταετής και μέχρι επτά χρόνια όταν η φοίτηση είναι εξαετής.

Με το Πιστοποιητικό Απορίας παρέχεται δωρεάν σίτιση στον δικαιούχο στις φοιτητικές εστίες της Ελλάδας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο έντυπο Π.Α.5 το οποίο είναι διαθέσιμο από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), Τομέας Διαχείρισης Επιδόματος Τέκνου, στην οδό Τεύκρου 6, Τ.Θ. 25868 ,1311 Λευκωσία, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Επαρχιακά  Ταχυδρομικά Γραφεία (ΚΕ.ΠΟ). Επίσης η αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΕΠΚΑ στη διεύθυνση www.mlsi.gov.cy.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικώς  στην ΥΔΕΠ ή στα κατά τόπους ΚΕΠ ή ΚΕ.ΠΟ.

Τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται θα ταχυδρομούνται στην διεύθυνση που δηλώνει ο αιτητής. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο αιτητής  θα λαμβάνει επιστολή απόρριψης.  

(ΕΚ)