Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

05-09-2019 10:29

Γραπτές εξετάσεις για τα αιτούμενα την εγγραφή στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών πρόσωπα

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στην οποία, βάσει της ισχύουσας Nομοθεσίας, έχει ανατεθεί η ευθύνη της διεξαγωγής των εξετάσεων για τα αιτούμενα την εγγραφή στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών πρόσωπα, σύμφωνα με τον Νόμο που προνοεί για την εγγραφή και ρύθμιση των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή στη Δημοκρατία (Ν. 45(Ι)/2019) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Οι γραπτές εξετάσεις για το πιο πάνω θέμα αποσκοπούν στη διαπίστωση της επαγγελματικής επάρκειας των υποψηφίων στη μετάφραση από συγκεκριμένη/συγκεκριμένες γλώσσα/γλώσσες της επιλογής τους στα Νέα Ελληνικά και αντίστροφα, και θα διεξαχθούν στις 28 Σεπτεμβρίου 2019 και στις 5 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: 

28 Σεπτεμβρίου 2019                                                                   5 Οκτωβρίου 2019

9:00 – 12:00 : Αγγλικά                                                             9:00 – 12:00 :  Βουλγαρικά

                       Αραβικά                                                                                   Γερμανικά

                       Σερβικά                                                                                    Ιταλικά

                                                                                                                        Κινέζικα

13:00 – 16:00 : Γαλλικά                                                                                   Ουκρανικά

                         Ισπανικά                                                                                 Ρουμανικά

                         Ρωσικά

2. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στα Γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων (Μεγάρων 23, 2032 Στρόβολος, Λευκωσία).

3. Σε όλους τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις αποστέλλεται ταχυδρομικώς, εντός της τρέχουσας εβδομάδας, επιστολή που περιέχει όλες τις σχετικές για το εν λόγω θέμα πληροφορίες.

4. Όσοι υποψήφιοι έχουν κάνει αίτηση και δεν παραλάβουν την επιστολή τους για συμμετοχή στις υπό αναφορά εξετάσεις μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019, θα πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσουν (μετά από αυτή την ημερομηνία) με την Υπηρεσία Εξετάσεων για να ενημερωθούν σχετικά, στα τηλέφωνα 22582900 και 22582901.

(ΝΑ/ΜΓ)