Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

05-09-2019 13:08

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 2ο τρίμηνο 2019

Ανεργία 6,5%

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2ο τρίμηνο του 2019, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 447.364 άτομα ή 62,8% του πληθυσμού (άνδρες 68,6%, γυναίκες 57,4%) σε σύγκριση με 434.191 άτομα (62,0%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 418.374 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 58,7% (άνδρες 64,2%, γυναίκες 53,6%) σε σύγκριση με 402.302 άτομα (57,4%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 28.989 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,5% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 6,3%, γυναίκες 6,7%) σε σύγκριση με 31.888 άτομα (7,3%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

 

Απασχόληση (Πίνακας 2)

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 76,6%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 81,9% και για τις γυναίκες 71,5%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 το ποσοστό ήταν 74,9% (άνδρες 80,0%, γυναίκες 70,0%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 62,4% σε σύγκριση με 61,7% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 79,4% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 18,1% και 2,5% αντίστοιχα. Για το 2ο τρίμηνο του 2018 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 81,6%, Βιομηχανία 16,3% και Γεωργία 2,1%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 11,5% της συνολικής απασχόλησης ή 47.959 άτομα (άνδρες 8,2%, γυναίκες 15,1%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2ο τρίμηνο του 2018 ήταν 12,1% (άνδρες 9,4%, γυναίκες 15,0%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 86,2% ή 360.746 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 14,4% (51.934 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 87,1% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 15,0% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία (Πίνακας 3)

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 14,9% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 21,1%, γυναίκες 9,5%) σε σύγκριση με 17,9% (άνδρες 24,1%, γυναίκες 12,7%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 50,8% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από έξι μήνες, το 17,5% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 31,7% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2ο τρίμηνο του 2018 ήταν 44,8%, 21,5% και 33,7%.

 

Πίνακας 1

 

 

 

 

Αριθμός

 

Ποσοστό (%)

2ο Τρίμηνο 2019

2ο Τρίμηνο 2018

 

2ο Τρίμηνο 2019

2ο Τρίμηνο 2018

Εργατικό Δυναμικό

 

 

 

 

 

Σύνολο

447.364

434.191

 

62,8

62,0

Άνδρες

235.993

226.803

 

68,6

67,2

Γυναίκες

211.370

207.388

 

57,4

57,1

 

 

 

 

 

 

Απασχόληση

 

 

 

 

 

Σύνολο

418.374

402.302

 

58,7

57,4

Άνδρες

221.099

210.374

 

64,2

62,4

Γυναίκες

197.275

191.928

 

53,6

52,8

 

 

 

 

 

 

Ανεργία

 

 

 

 

 

Σύνολο

28.989

31.888

 

6,5

7,3

Άνδρες

14.894

16.429

 

6,3

7,2

Γυναίκες

14.095

15.459

 

6,7

7,5

 

 

Πίνακας 2

 

Απασχόληση

Αριθμός

 

Ποσοστό (%)

 

2ο Τρίμηνο 2019

2ο Τρίμηνο 2018

 

2ο Τρίμηνο 2019

2ο Τρίμηνο 2018

 

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

 

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

 

Ηλικία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15+

418.374

221.099

197.275

402.302

210.374

191.928

 

58,7

64,2

53,6

57,4

62,4

52,8

 

20–64

401.163

208.371

192.793

389.221

201.239

187.983

 

76,6

81,9

71,5

74,9

80,0

70,0

 

55–64

65.135

37.348

27.788

63.799

36.193

27.607

 

62,4

72,4

52,5

61,7

71,3

52,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τομέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεωργία

10.476

7.962

2.514

8.516

6.801

1.716

 

2,5

3,6

1,3

2,1

3,2

0,9

 

Βιομηχανία

75.570

61.402

14.168

65.455

54.028

11.427

 

18,1

27,8

7,2

16,3

25,7

6,0

 

Υπηρεσίες

332.327

151.735

180.593

328.330

149.547

178.786

 

79,4

68,6

91,5

81,6

71,1

93,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλήρης

370.416

203.023

167.392

353.718

190.507

163.211

 

88,5

91,8

84,9

87,9

90,6

85,0

 

Μερική

47.959

18.076

29.883

48.584

19.867

28.717

 

11,5

8,2

15,1

12,1

9,4

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτοεργο-δοτούμενοι

57.628

36.383

21.245

52.052

33.376

18.676

 

13,8

16,5

10,8

12,9

15,9

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάλληλοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

360.746

184.716

176.030

350.250

176.998

173.252

 

86,2

83,5

89,2

87,1

84,1

90,3

 

Μόνιμοι

308.812

166.168

142.645

297.626

156.436

141.190

 

85,6

90,0

81,0

85,0

88,4

81,5

 

Προσωρινοί

51.934

18.548

33.385

52.624

20.562

32.062

 

14,4

10,0

19,0

15,0

11,6

18,5

 

 

Πίνακας 3

Ανεργία

Αριθμός

 

Ποσοστό (%)

2ο Τρίμηνο 2019

2ο Τρίμηνο 2018

 

2ο Τρίμηνο 2019

2ο Τρίμηνο 2018

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

 

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Ηλικία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15+

28.989

14.894

14.095

31.888

16.429

15.459

 

6,5

6,3

6,7

7,3

7,2

7,5

15–24

5.341

3.520

1.821

6.661

4.065

2.596

 

14,9

21,1

9,5

17,9

24,1

12,7

25–64

23.461

11.187

12.275

25.183

12.320

12.863

 

5,9

5,4

6,5

6,5

6,1

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάρκεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 6 μήνες

14.729

7.603

7.127

14.273

6.972

7.301

 

50,8

51,0

50,5

44,8

42,4

47,2

6–11 μήνες

5.080

2.986

2.094

6.860

4.285

2.575

 

17,5

20,1

14,9

21,5

26,1

16,7

12+ μήνες

9.181

4.305

4.876

10.756

5.172

5.583

 

31,7

28,9

34,6

33,7

31,5

36,1

Σημείωση: Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ταυτότητα της έρευνας

Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) διεξάγεται σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τον Κανονισμό 577/98 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε τρίμηνο. Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων που είναι χρήσιμα για τη χάραξη πολιτικής σε εργατικά θέματα (απασχόληση, ανεργία) και για παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων που εφαρμόζονται τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάλυψη και συλλογή στοιχείων

Η ΕΕΔ καλύπτει δειγματοληπτικά 3.800 νοικοκυριά σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου που κατανέμονται ανάλογα με τον αριθμό των νοικοκυριών που διαμένουν σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Για σκοπούς συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων σε όλες τις χώρες μέλη, η  έρευνα καλύπτει τον πληθυσμό των ιδιωτικών νοικοκυριών μόνο. Δεν καλύπτει άτομα που διαμένουν σε συλλογικές συμβιώσεις (δηλαδή ιδρύματα, γηροκομεία, νοσοκομεία, μοναστήρια κλπ.), στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους ούτε τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό και τους Κύπριους που εργάζονται στο εξωτερικό.

Η συλλογή των στοιχείων από τη Στατιστική Υπηρεσία γίνεται με προσωπικές συνεντεύξεις και τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς επίσης και με τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

Ορισμοί

Εργατικό Δυναμικό / Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός – Ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων και των ανέργων ηλικίας 15 ετών και άνω.

Απασχολούμενοι – Τα άτομα 15 ετών και άνω τα οποία κατά την εβδομάδα αναφοράς εργάστηκαν έστω και μια ώρα, καθώς επίσης και άτομα που είχαν εργασία αλλά απουσίαζαν προσωρινά από αυτή.

Άνεργοι – Τα άτομα 15 ετών και άνω τα οποία τηρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

• Δεν εργάζονταν ούτε είχαν κάποια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά την εβδομάδα αναφοράς.

• Έψαχναν ενεργά για εργασία, δηλαδή είχαν προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες για να βρουν εργασία.

• Ήταν διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία εντός 2 βδομάδων από την εβδομάδα αναφοράς.

ή και,

• Άτομα που δεν εργάζονταν ούτε είχαν κάποια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά, αλλά βρήκαν μια εργασία που θα αρχίσει σε τρεις μήνες το πολύ.

• Ήταν διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία εντός δύο βδομάδων από την εβδομάδα αναφοράς

Μακροχρόνια άνεργοι – Τα άτομα 15 ετών και άνω τα οποία έψαχναν για εργασία για περίοδο 12 μηνών και άνω.

Αδρανείς – Τα άτομα 15 ετών και άνω που δεν είναι ούτε απασχολούμενοι αλλά ούτε και άνεργοι.

Ποσοστό συμμετοχής στο Εργατικό Δυναμικό – Το ποσοστό του Εργατικού Δυναμικού για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του πληθυσμού της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ποσοστό απασχόλησης – Το ποσοστό των απασχολουμένων για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του πληθυσμού της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ποσοστό ανεργίας – Το ποσοστό των ανέργων για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του εργατικού δυναμικού της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Χριστόφορος Μιχαηλίδης: Τηλ.:+35722602154, Ηλ. Ταχ.: cmichaelides@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ.:+35722602142, Ηλ. Ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

(ΜΓ)