Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-09-2019 17:18

Συνάντηση μεταξύ ΟΑΥ και Συνδέσμου Ιδιωτών Ιατρών Συμβεβλημένων με το ΓΕΣΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας είχε συνάντηση την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019, με τον Σύνδεσμο Ιδιωτών Ιατρών Συμβεβλημένων με το ΓΕΣΥ, όπου έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση για τα θέματα λειτουργίας του ΓεΣΥ και επιβεβαιώθηκε η βούληση για στενή συνεργασία των δύο μερών με στόχο την προστασία και την ομαλοποίηση του Συστήματος και τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας προς όλους τους δικαιούχους. Ο Σύνδεσμος εξέφρασε την ετοιμότητα του να συμβάλει τα μέγιστα στην προσπάθεια αυτή και να συνεργαστεί με τον ΟΑΥ για τον κοινό αυτό στόχο.

Συγκεκριμένα, τα δύο μέρη διαπίστωσαν ότι: α) Το ΓεΣΥ υπήρξε όνειρο γενεών και αξιολογώντας τους πρώτους τρεις μήνες εφαρμογής του, κρίνουν με θετικό πρόσημο την λειτουργία του, β) ήταν αναμενόμενο ότι κατά την μεταβατική περίοδο έναρξης και εφαρμογής του θα παρουσιαστούν προβλήματα και δυσλειτουργίες, γ) με καλή θέληση, βούληση και στενή συνεργασία όλα τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν, και δ) όλες οι προσπάθειες πρέπει να εστιάζονται στην προστασία των βασικών αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης, της καθολικότητας και της ισότητας στην πρόσβαση όλων σε ψηλό επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι σε πρώτη φάση οι συζητήσεις τους θα εστιαστούν στις πιο κάτω παραμέτρους: α) προβλήματα / βελτιώσεις του λογισμικού, β) μελέτη / βελτίωση θεσμού των Προσωπικών Ιατρών, γ) θέματα λειτουργίας των Ειδικών Ιατρών, δ) θέματα εγγραφής των ιατρών, ε) προετοιμασία της 2ης φάσης και θέματα νοσηλευτηρίων, στ) θέματα ποιότητας και ελέγχου προς αποφυγή της σπατάλης, και ζ) θέματα νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος υπέβαλε στον Οργανισμό υπόμνημα που περιλαμβάνει εισηγήσεις για επίλυση των προβλημάτων που διαπιστώνονται στο παρόν στάδιο.   

Οι συζητήσεις, τα αιτήματα και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο μερών έχουν αρχίσει από τα μέσα Ιουλίου και ήδη πολλές εισηγήσεις έχουν εισακουστεί από τον ΟΑΥ, λύθηκαν κάποια προβλήματα, υπάρχουν όμως και κάποια που παραμένουν. Τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι η προσπάθεια για επίλυσή τους πρέπει να εντατικοποιηθεί το επόμενο διάστημα, κατά το οποίο θα πρέπει επίσης να γίνει έγκαιρα και αποτελεσματικά η προετοιμασία της εφαρμογής της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ που περιλαμβάνει την ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας, καθώς και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στο Σύστημα.

Ο ΟΑΥ επιβεβαίωσε τους εκπροσώπους του Συνδέσμου για την πρόθεσή του για συνεχή διάλογο και στενή συνεργασία για την επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν. Η στενή συνεργασία με τον ιατρικό κόσμο και όλους τους άλλους παροχείς που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ είναι πολύ σημαντική για τον Οργανισμό εφόσον μόνο με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί ένα λειτουργικό και βιώσιμο ΓεΣΥ.

Καταληκτικά, τα δύο μέρη τόνισαν από κοινού, ότι δεν υποστηρίζουν τη δημιουργία συστήματος υγείας δυο ταχυτήτων ούτε για τους δικαιούχους ούτε όμως και για τους παροχείς και ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί με γνώμονα τους κοινούς στόχους που αναφέρονται πιο πάνω.  

(ΜΚΥ)