Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

20-09-2019 14:17

Σχέδιο κρατικής ενίσχυσης για αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών Επιβατικών Σκαφών και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, τo Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης για Αναβάθμιση των Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Σκαφών και Ενίσχυση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών. 

Σκοπός του Σχεδίου είναι η αναβάθμιση του τομέα της ακτοπλοΐας και των επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τα ακτοπλοϊκά σκάφη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε ντόπιους και ξένους τουρίστες. 

Ειδικότερα με το εν λόγω Σχέδιο επιδιώκεται (α) η προαγωγή της προστασίας του περιβάλλοντος, (β) η αναβάθμιση/ βελτίωση των μέσων ναυσιπλοΐας, (γ) η ενίσχυση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των επιβατών και του πληρώματος και (δ) η εξυπηρέτηση της προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στα υπό αναβάθμιση σκάφη.   

Το Σχέδιο θα εφαρμοστεί κατά την περίοδο 2019-2021 με συνολικό προϋπολογισμό ύψους τριών (3) εκατομμυρίων ευρώ (1 εκατομμύριο ανά έτος). Η μέγιστη χρηματοδοτική ενίσχυση που θα παρέχεται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας , το οποίο θα το εφαρμόσει, δεν θα ξεπερνά τις €200.000 ανά δικαιούχο ενώ η ένταση της χορηγίας δεν θα ξεπερνά το 60% των επιλέξιμων δαπανών αναβάθμισης.  

Δικαιούχοι θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες επαγγελματικού ακτοπλοϊκού σκάφους και ασκούσαν οικονομική δραστηριότητα όχι λιγότερη από πέντε (5) χρόνια τα τελευταία δέκα (10) χρόνια πραγματοποιώντας τουλάχιστον εξήντα (60) πλόες ανά τουριστική περίοδο( Απρίλη- Νοέμβριο). 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου η ελάχιστη επένδυση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον €20.000.

(ΑΜ/ΕΙ)