Τελευταίες Ειδήσεις

Αντιδήλωση ΕΕ στη δήλωση Τουρκίας περί μη αναγνώρισης Κυπριακής Δημοκρατίας (21 Σεπτεμβρίου 2005)

1. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της σημειώνουν την υπογραφή από την Τουρκία του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της από τη μια πλευρά και της Τουρκίας από την άλλη, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2004. Εκφράζουν τη θλίψη τους για το γεγονός ότι η Τουρκία θεώρησε αναγκαίο να προβεί σε δήλωση σε σχέση με την Κύπρο κατά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου.

2. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της το καθιστούν σαφές ότι η δήλωση αυτή της Τουρκίας είναι μονομερής, δεν αποτελεί μέρος του Πρωτοκόλλου και δεν έχει νομική επίδραση επί των υποχρεώσεων της Τουρκίας που προκύπτουν από το Πρωτόκολλο.

3. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της αναμένουν πλήρη, χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου και την απομάκρυνση όλων των εμποδίων στην ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, περιλαμβανομένων των περιορισμών στα μέσα διακίνησης. Η Τουρκία πρέπει να εφαρμόσει πλήρως το Πρωτόκολλο για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ θα παρακολουθεί στενά και θα αξιολογήσει την πλήρη εφαρμογή το 2006.Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της τονίζουν ότι η έναρξη διαπραγματεύσεων στα σχετικά κεφάλαια εξαρτάται από την εφαρμογή των συμβατικών υποχρεώσεων της Τουρκίας σε όλα τα κράτη μέλη. Παράλειψη της Τουρκίας να εφαρμόσει πλήρως αυτά που υποχρεούται να εφαρμόσει θα επηρεάσει την συνολική πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

4. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υπενθυμίζουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία κατέστη μέλος της ΕΕ την 1η Μαΐου 2004. Υπογραμμίζουν ότι αναγνωρίζουν μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία ως υποκείμενο διεθνούς δικαίου.

5. Η αναγνώριση όλων των κρατών μελών είναι απαραίτητο συστατικό της ενταξιακής διαδικασίας. Έτσι η ΕΕ τονίζει τη σημασία που αποδίδει στην ομαλοποίηση των σχέσεων της Τουρκίας με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ το συντομότερο δυνατό.

6. Το Συμβούλιο θα διασφαλίσει την εξέταση το 2006 της προόδου που θα συντελεστεί σε όλα αυτά τα θέματα.

7. Στο πλαίσιο αυτής της δήλωσης η ΕΕ και τα κράτη μέλη συμφωνούν στη σημασία της υποστήριξης των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να επιτύχει συνολική διευθέτηση του Κυπριακού σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές επί των οποίων είναι θεμελιωμένη η ΕΕ και ότι μια δίκαιη και διαρκής λύση θα συμβάλει στην ειρήνη, στη σταθερότητα και τις αρμονικές σχέσεις στην περιοχή.