ΘΕΜΑΤΑ ΕΕ - Χρηματοδοτήσεις


Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς προκειμένου να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων πολιτών και οργανισμών στην εφαρμογή των πολιτικών της.


Τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό της ΕΕ με στόχο να συμβάλουν στην υλοποίηση μιας πολιτικής της ΕΕ. Οι προτάσεις υποβάλλονται για έγκριση απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς την παρέμβαση των θεσμών του κράτους μέλους, και ανταγωνίζονται με προτάσεις από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.


Τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα αφορούν σε προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στην Κύπρο από συγκεκριμένα κονδύλια του Πολυετούς Προϋπολογισμού της ΕΕ (κυρίως από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία), τα οποία έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο και από εθνικούς πόρους (κρατικό προϋπολογισμό). Οι τομείς προτεραιότητας που χρηματοδοτούνται συναποφασίζονται μεταξύ της ΕΕ και της Κύπρου και η διαχείριση των προγραμμάτων αυτών γίνεται στην Κύπρο με δικαίωμα ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά κανόνα, οι προτάσεις υποβάλλονται για έγκριση σε αρμόδιους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα της Κύπρου, ανάλογα με το Πρόγραμμα.


Η Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων λειτουργεί ως κεντρικό σημείο πληροφόρησης για όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή/και εθνικούς πόρους.


Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (Πρώην Γραφείο Προγραμματισμού) είναι η Διαχειριστική Αρχή των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής στην Κύπρο. Στον ιστότοπο των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής στην Κύπρο θα βρείτε πληροφορίες για το πλαίσιο που διέπει την αξιοποίηση των κονδυλίων που προέρχονται από τα εν λόγω Ταμεία της ΕΕ, χρήσιμα έγγραφα, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, εγκεκριμένα έργα καθώς και άλλες πηγές ενημέρωσης για πολίτες, επιχειρήσεις, οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες.


Λεπτομέρειες για τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στην Κύπρο παρέχει το Ίδρυμα Προώθησης 'Eρευνας (ΙΠΕ).


Τα ευρωπαϊκά κονδύλια αγροτικής ανάπτυξης διαχειρίζεται το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.


Για τα κονδύλια που παραχωρούνται στην Κύπρο από την ΕΕ για τη συμμετοχή Κυπρίων δικαιούχων σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης υπεύθυνο είναι το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης.


Ενημερωθείτε γενικότερα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Δικτυακή Πύλη της ΕΕ.

Επιστροφή στην αρχή