Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

18-03-2020 10:35

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και εποπτείας αγοράς Μέσων Ατομικής Προστασίας

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί ότι έχει δημοσιευτεί η Σύσταση (EE) 2020/403 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2020,σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της απειλής COVID-19.

Το κείμενο της Σύστασης είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2020:079I:TOC

Στο προοίμιο της Σύστασης παρέχονται πληροφορίες για το νομικό καθεστώς που διέπει τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) όπως μάσκες προσώπου, γάντια, προστατευτικές φόρμες και προστατευτικά γυαλιά.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως αρμόδια Αρχή για τη νομοθεσία που διέπει τα ΜΑΠ, δεν έχει λάβει οποιαδήποτε αίτηση στην Κύπρο για την αναφερόμενη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης που κατ’ εξαίρεση λόγω της απειλής COVID-19 συστήνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επομένως, οι υφιστάμενες διαδικασίες εποπτείας της αγοράς που εξακολουθούν να εφαρμόζονται, δηλαδή ΜΑΠ (π.χ. μάσκες προσώπου, γάντια, προστατευτικές φόρμες και προστατευτικά γυαλιά) χωρίς σήμανση CE, δεν μπορούν να διατίθενται ως ΜΑΠ στην κυπριακή αγορά.

(ΕΚ)