Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-09-2020 14:00

Έναρξη έκδοσης νέας εκδοχής αδειών διαμονής ενιαίου τύπου

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι από τις 05.09.2020 κυκλοφορεί η νέα εκδοχή άδειας διαμονής στο νέο ενιαίο τύπο που προβλέπεται από τον Κανονισμό ΕΕ 2017/1954 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. ημερ. 1.11.2017, L 286/9). Βασικός σκοπός του Κανονισμού είναι η ενίσχυση των αδειών διαμονής που εκδίδονται από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ έναντι της πλαστογραφίας και της πλαστοπροσωπίας.

Τονίζεται πως όλες οι άδειες διαμονής που θα εκδίδονται από την πιο πάνω ημερομηνία και έπειτα θα είναι στο νέο ενιαίο τύπο, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Περαιτέρω τονίζεται πως η έναρξη έκδοσης του νέου ενιαίου τύπου αδειών διαμονής, δεν επηρεάζει τις ακολουθούμενες διαδικασίες, τις αιτήσεις και τα τέλη που πρέπει να ακολουθούνται/ υποβάλλονται/ καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση. Για την έκδοση των αδειών τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

Νοείται ότι όλες οι άδειες που έχουν εκδοθεί με τον προηγούμενο τύπο παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους και δεν απαιτείται η αντικατάστασή τους.

 

Δείγμα ενιαίου τύπου άδειας διαμονής:

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος www.moi.gov.cy/crmd. 

 

(NN/EI)