Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-02-2024 19:02

Παρέμβαση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου στο πλαίσιο των εργασιών της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας, στις Βρυξέλλες

Άρχισαν σήμερα στις Βρυξέλλες οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας, στην οποία συμμετέχει αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων, αποτελούμενη από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου (επικεφαλής), τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αντρέα Καυκαλιά, τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού κ. Ονούφριο Κουλλά και κ. Σάβια Ορφανίδου και το Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Χρύση Παντελίδη.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Προϋπολογισμών (BUDG) του ΕΚ εξετάστηκαν τα διδάγματα σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο από την υλοποίηση του προγράμματος NextGenerationEU και η απόκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ σε περιόδους κρίσης. Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου προέβη στην πιο κάτω παρέμβαση:

«Το NextGeneration EU (NGEU), η ευρωπαϊκή απάντηση στην πανδημία, τονίζει την αποφασιστικότητα της Ένωσης να αντιμετωπίσει κοινές προκλήσεις, να επιδιώξει την οικονομική ανάκαμψη και ανθεκτικότητα και να προετοιμάσει το έδαφος για το μέλλον.

Επιπλέον, ο μηχανισμός χρηματοδότησης του NGEU υπογράμμισε την υψηλή πιστοληπτική ικανότητα της Ένωσης, η οποία συνέβαλε την άντληση κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές με ευνοϊκότερους όρους από ό,τι θα μπορούσαν να επιτύχουν από μόνα τους τα κράτη μέλη, επιβεβαιώνοντας ότι «το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του», όπως τόνισε ο Αριστοτέλης. Το πολύτιμο δίδαγμα που αντλείται είναι ότι οι συλλογικές δράσεις της Ένωσης έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο και αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τις μεμονωμένες δράσεις των κρατών μελών και ότι αυτός είναι ο δρόμος προς τα εμπρός, προκειμένου η Ένωση να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός πιο ελπιδοφόρου και χωρίς αποκλεισμούς μέλλοντος για όλους.

Επιπλέον, η υλοποίηση του NGEU μάς δίδαξε ότι οποιοδήποτε μελλοντικό εργαλείο της ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων πρέπει να βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της συνεργασίας και να χαρακτηρίζεται από την αίσθηση του επείγοντος. Βραχυπρόθεσμα, ένα εργαλείο αντιμετώπισης κρίσεων πρέπει πρωτίστως να συμβάλλει στην ανοδική κοινωνικοοικονομική σύγκλιση των κρατών μελών της ΕΕ και στον επιμερισμό των κινδύνων, καθώς και στον μετριασμό των ασυμμετριών μεταξύ των οικονομιών τους, παρέχοντας βοήθεια στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, ενώ μεσοπρόθεσμα πρέπει να στηρίζει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών τους σε ενδεχόμενους μελλοντικούς κλυδωνισμούς.

Ένα πρόγραμμα απόκρισης σε ενδεχόμενες μελλοντικές κρίσεις πρέπει να σχεδιάζεται στρατηγικά, ώστε να διασφαλίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την ενίσχυση των οικονομιών τους αποφέρουν θετικό δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή και διάχυση του οφέλους σε ολόκληρη την ΕΕ. Επιπλέον, ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να προβλέπει ταχείες, διαφανείς και απλουστευμένες διαδικασίες, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και τον αυξημένο διοικητικό φόρτο. Ωστόσο, για να επιτύχει η ΕΕ, το NGEU δεν αρκεί. Στόχος μας πρέπει να είναι η δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών, μιας Τραπεζικής Ένωσης και μιας Ενεργειακής Ένωσης.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι κάθε μελλοντικό πρόγραμμα της ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων πρέπει να διαθέτει σημαντική ευελιξία και προσαρμοστικότητα για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων προκλήσεων, γεωπολιτικών κινδύνων και οποιωνδήποτε άλλων αβεβαιοτήτων. Η διαφάνεια στην κατανομή των πόρων στα κράτη μέλη, οι ανεξάρτητες αξιολογήσεις και οι αποτελεσματικοί έλεγχοι του προγράμματος είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της λογοδοσίας και της ορθής εφαρμογής του και για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης».

(Το κείμενο ως απεστάλη από τη Βουλή των Αντιπροσώπων)

Σχετικά Ανακοινωθέντα