Τελευταίες Ειδήσεις

Εγγραφή Εφημερίδων / Περιοδικών

Τι χρειάζεται για την εγγραφή και έκδοση εγχώριας εφημερίδας / περιοδικού

Για την έκδοση εφημερίδας/περιοδικού στην Κύπρο από πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζεται προηγούμενη άδεια από οποιαδήποτε αρχή. Είναι, όμως, απαραίτητο πριν από την έκδοση της εφημερίδας ή του περιοδικού να γίνει έλεγχος του τίτλου του εντύπου από το Αρχείο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) και ακολούθως να υπογραφεί από τον ιδιοκτήτη ένορκος δήλωση με τις απαιτούμενες λεπτομέρειες ενώπιον Πρωτοκολλητή Επαρχιακού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας. Η ένορκος δήλωση υποβάλλεται στη συνέχεια στο ΓΤΠ, το οποίο εκδίδει απόδειξη εγγραφής του εντύπου. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας, ο νέος ιδιοκτήτης της εφημερίδας ή του περιοδικού πρέπει να υποβάλει άλλη ένορκο δήλωση για να αποκτήσει καινούργια απόδειξη εγγραφής.


Για να εκδώσουν εφημερίδα/περιοδικό στην Κύπρο, οι ξένοι υπήκοοι που δεν κατάγονται από χώρα μέλος της ΕΕ χρειάζονται άδεια, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, σε συνεργασία με τον Υπουργό Εξωτερικών, εντός ενός λογικού χρονικού διαστήματος μετά την υποβολή της αίτησης.


Ο Υπουργός Εσωτερικών, σε συνεργασία με τον Υπουργό Εξωτερικών, μπορεί να θέσει όρους για την παραχώρηση άδειας σε ξένο υπήκοο για έκδοση εφημερίδας/περιοδικού στην Κύπρο. Οι όροι έχουν να κάνουν με θέματα που άπτονται της ασφάλειας του κράτους, της συνταγματικής τάξης, της δημόσιας ασφάλειας ή τάξης, των δημόσιων ηθών ή της πιθανής διατάραξης των διεθνών σχέσεων της Δημοκρατίας. Ένας από τους όρους είναι ότι οι εκδοτικές και τυπογραφικές δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται στην Κύπρο. Η άδεια δεν μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο ή εταιρεία.


Η άδεια μπορεί να ανακληθεί σε περίπτωση που παραβιασθεί οποιοσδήποτε από τους όρους. Η απόφαση διαβιβάζεται στον ιδιοκτήτη του τυπογραφείου όπου τυπώνεται η εφημερίδα ή το περιοδικό και η άδεια επιστρέφεται στον Υπουργό Εσωτερικών.


Παραβίαση των ανωτέρω προνοιών αποτελεί αδίκημα που τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης, με πρόστιμο. Επίσης, όλα τα αντίτυπα της εφημερίδας/περιοδικού κατάσχονται.


Σε όλες τις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας ή του περιοδικού είναι νομικό πρόσωπο (εταιρεία) πρέπει να διορίζεται ένα πρόσωπο υπεύθυνο σύμφωνα με τον Περί Τύπου Νόμο. Ο διορισμός του γίνεται με μια δήλωση του ιδιοκτήτη η οποία υποβάλλεται στο ΓΤΠ τουλάχιστον τρεις μέρες πριν από την έκδοση της εφημερίδας. Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση του διοριζόμενου και να τον ορίζει ως το υπεύθυνο πρόσωπο για τη διεύθυνση και τον έλεγχο της εφημερίδας.


Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο σύμφωνα με το νόμο πρέπει να είναι ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Θα θεωρείται υπεύθυνο για οποιοδήποτε αδίκημα που θα διαπραχθεί από τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας.


Ιδιοκτήτης που δεν θα συμμορφώνεται με αυτές τις πρόνοιες διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο. Ταυτόχρονα, εκδίδεται δικαστικό ένταλμα με το οποίο ο ιδιοκτήτης καλείται να συμμορφωθεί και να υποβάλει τη δήλωση εντός δέκα ημερών. Αν ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφωθεί με το δικαστικό ένταλμα ο Υπουργός Εσωτερικών εξουσιοδοτείται να απαγορεύσει την έκδοση της εφημερίδας μέχρι να υποβληθεί η δήλωση.


Όλες οι εφημερίδες που εκδίδονται στην Κύπρο πρέπει να φέρουν τυπωμένο στο άνω μέρος μιας εκ των σελίδων τους το όνομα και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη, του υπεύθυνου σύμφωνα με το νόμο, καθώς και τον τόπο όπου τυπώνεται η εφημερίδα.


Οι ιδιοκτήτες εφημερίδων πρέπει επίσης, για λόγους αρχείου, να παραδίδουν στο ΓΤΠ εντός τριών ημερών από την έκδοση, αντίτυπο της εφημερίδας που να φέρει την υπογραφή τους ή την υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτημένου να υπογράφει εκ μέρους τους. Αυτό ισχύει και για εφημερίδες/περιοδικά που εκδίδονται από αλλοδαπούς.


Η μη συμμόρφωση προς αυτές τις πρόνοιες επισύρει ποινή προστίμου.


Όταν εκπληρώσει τις πρόνοιες του νόμου, ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας αποκτά δικαίωμα ιδιοκτησίας στον τίτλο της εφημερίδας. Το όνομα αυτό ή οποιοδήποτε άλλο που έχει ομοιότητα μαζί του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από καμιά άλλη εφημερίδα.


Ο ιδιοκτήτης εφημερίδας χάνει το δικαίωμα να κατέχει τον τίτλο μιας εφημερίδας αν δεν αρχίσει την έκδοση της εφημερίδας εντός ενός χρόνου από την υποβολή της δήλωσης, ή την έκδοση της άδειας για έκδοση της εφημερίδας, ή αν σταματήσει την έκδοση για περισσότερο από ένα χρόνο.


Τα τέλη για εξέταση της αίτησης και έκδοση απόδειξης σε Κύπριους πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι €51,26, ενώ για πολίτες άλλων χωρών τα τέλη είναι € 170,86. Για βεβαιώσεις που πιστοποιούν την εγγραφή των εντύπων απαιτείται επιπλέον ποσό € 8,54. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εξασφάλιση μειωμένων ταχυδρομικών τελών για αποστολή της εφημερίδας/εντύπου σε συνδρομητές.


Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ: (+357) 22 801151
Φαξ:22 666123
Email:
epapadopoulou@pio.moi.gov.cy

Τι χρειάζεται για την εγγραφή και έκδοση ξένης εφημερίδας / περιοδικού


Όσοι αλλοδαποί ενδιαφέρονται να ιδρύσουν εταιρεία για την έκδοση ξένης εφημερίδας ή περιοδικού στην Κύπρο πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αρχικά με τη βοήθεια ενός κυπριακού δικηγορικού γραφείου εγγράφεται η εταιρεία στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.


Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών θα απαιτήσει όπως ικανοποιούνται ορισμένοι όροι που αφορούν την ίδρυση εταιρειών στην Κύπρο. Επιπρόσθετα υπάρχουν ειδικοί όροι που προνοούν ότι οι εκδοτικές και οι τυπογραφικές δραστηριότητες διεξάγονται στην Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος:
www.mcit.gov.cy/drcor.

Μετά την εξασφάλιση της άδειας εγγραφής της εταιρείας στην Κύπρο θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για συμπλήρωση της ένορκης δήλωσης η οποία απαιτείται από το ΓΤΠ πριν από την έκδοση οποιουδήποτε εντύπου στη Δημοκρατία. Η ένορκος δήλωση πρέπει να υπογραφεί ενώπιον Πρωτοκολλητή οποιουδήποτε Επαρχιακού Δικαστηρίου στη Δημοκρατία. Η ένορκος δήλωση γίνεται από την ενδιαφερόμενη εταιρεία ή από φυσικό πρόσωπο. Με την προσκόμιση της εν λόγω δήλωσης απαιτούνται επίσης φωτοτυπίες των τριών πρώτων σελίδων των διαβατηρίων των ιδιοκτητών και βιογραφικά σημειώματα. Το καταστατικό ίδρυσης και τα άλλα έγγραφα της εταιρείας που εκδίδονται από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη είναι απαραίτητο να κατατεθούν στο ΓΤΠ. Επίσης πρέπει να προσκομισθεί μια σύντομη επιστολή από την εταιρεία που να δηλώνει το διορισμό και την αποδοχή του κατά Νόμο Υπεύθυνου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου.


Πριν την παραχώρηση και κατακύρωση ενός τίτλου εφημερίδας ή περιοδικού, το ΓΤΠ από της πλευράς του θα ελέγξει κατά πόσο υπάρχει άλλη έκδοση με τον ίδιο ή παρόμοιο τίτλο που έχει ήδη εγγραφεί. Κατόπιν, η αίτηση διαβιβάζεται από το ΓΤΠ προς την Αστυνομία για έλεγχο του ποινικού μητρώου. Στη συνέχεια η απάντηση της Αστυνομίας διαβιβάζεται από το ΓΤΠ προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τις δικές του απόψεις. Τέλος, η άδεια εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω και αποστέλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών για υπογραφή. Η όλη διαδικασία διαρκεί το λιγότερο δύο μήνες.


Όταν εκδοθεί η εφημερίδα ή το περιοδικό, ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο οφείλει να παραδίδει στο ΓΤΠ εντός τριών ημερών ένα υπογραμμένο αντίτυπο της έκδοσης.


Η χρέωση για την εξέταση της αίτησης και έκδοση άδειας σε αλλοδαπούς, μη πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι € 170,86 ενώ για πολίτες της ΕΕ είναι €51,26. Επίσης απαιτείται ποσό € 8,54 για έκδοση επίσημης βεβαίωσης που πιστοποιεί την εγγραφή του εντύπου.


Ελεύθερη κυκλοφορία εφημερίδων / περιοδικών


Επιτρέπεται σε όλες τις εφημερίδες και περιοδικά να κυκλοφορούν στη Δημοκρατία χωρίς περιορισμούς. Για το λόγο αυτό τα πρακτορεία διανομής, τα περίπτερα και άλλοι τόποι διανομής πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εφημερίδες είναι διαθέσιμες στο κοινό χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως των πολιτικών τάσεων ή απόψεων μιας εφημερίδας.


Για τους σκοπούς του Νόμου ο όρος ‘εφημερίδα’ περιλαμβάνει και τα περιοδικά και οποιοδήποτε έντυπο εκδίδεται τακτικά μια τουλάχιστον φορά κάθε τετραμηνία.


Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ: (+357) 22 801151
Φαξ:22 666123
Email:
epapadopoulou@pio.moi.gov.cy


Σχετικά αρχεία: