Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Εγγραφή Εφημερίδων / Περιοδικών

 Εγγραφή και έκδοση εγχώριας εφημερίδας / περιοδικού

Για την έκδοση εφημερίδας/περιοδικού στην Κύπρο από πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζεται προηγούμενη άδεια από οποιαδήποτε Αρχή. Είναι, όμως, απαραίτητο πριν από την έκδοση της εφημερίδας/περιοδικού να γίνει έλεγχος του τίτλου του εντύπου από το Μητρώο εφημερίδων/περιοδικών του Γραφείου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) και ακολούθως να υπογραφεί από τον ιδιοκτήτη ένορκος δήλωση με τις απαιτούμενες λεπτομέρειες ενώπιον Πρωτοκολλητή Επαρχιακού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας. Η ένορκος δήλωση υποβάλλεται στη συνέχεια στο ΓΤΠ, το οποίο εκδίδει απόδειξη εγγραφής του εντύπου. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας, ο νέος ιδιοκτήτης της εφημερίδας/περιοδικού πρέπει να υποβάλει άλλη ένορκο δήλωση για να αποκτήσει καινούργια απόδειξη εγγραφής.

Στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας/ περιοδικού είναι νομικό πρόσωπο (εταιρεία) σύμφωνα με τον περί Τύπου Νόμο πρέπει να διορίζεται ένα πρόσωπο υπεύθυνο ( ο Κατά Νόμο Υπεύθυνος). Ο διορισμός του γίνεται με δήλωση του ιδιοκτήτη η οποία υποβάλλεται στο ΓΤΠ τουλάχιστον τρεις μέρες πριν από την έκδοση της εφημερίδας. Η δήλωση διορισμού του Κατά Νόμο Υπευθύνου πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση του και να τον ορίζει ως το αρμόδιο πρόσωπο για τη διεύθυνση και τον έλεγχο της εφημερίδας. Να σημειωθεί ότι ο Κατά Νόμο Υπεύθυνος πρέπει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Όλες οι εφημερίδες/περιοδικά που εκδίδονται στην Κύπρο πρέπει να φέρουν τυπωμένο στο άνω μέρος μιας εκ των σελίδων τους το όνομα και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη, του υπεύθυνου σύμφωνα με το νόμο, καθώς και τον τόπο όπου τυπώνεται η εφημερίδα.

Οι ιδιοκτήτες εφημερίδων/περιοδικών, για λόγους αρχείου οφείλουν, να παραδίδουν στο ΓΤΠ εντός τριών ημερών από την έκδοση, αντίτυπο της εφημερίδας/περιοδικού που να φέρει την υπογραφή τους ή την υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτημένου να υπογράφει εκ μέρους τους.

Όταν εκπληρώσει τις πρόνοιες του νόμου, ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας αποκτά δικαίωμα ιδιοκτησίας στον τίτλο της εφημερίδας. Το όνομα αυτό ή οποιοδήποτε άλλο που έχει ομοιότητα μαζί του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από καμιά άλλη εφημερίδα.

Ο ιδιοκτήτης εφημερίδας χάνει το δικαίωμα να κατέχει τον τίτλο μιας εφημερίδας εάν δεν αρχίσει την έκδοση της εφημερίδας εντός ενός χρόνου από την υποβολή της δήλωσης, ή την έκδοση της άδειας για έκδοση της εφημερίδας, ή αν σταματήσει την έκδοση για περισσότερο από ένα χρόνο.

Τα τέλη για εξέταση της αίτησης και έκδοση απόδειξης σε Κύπριους πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι €51,26. Για βεβαιώσεις που πιστοποιούν την εγγραφή των εντύπων απαιτείται επιπλέον ποσό € 8,54. Βεβαιώσεις, επίσης, δίνονται και για ελάφρυνση των ταχυδρομικών τελών για αποστολή της εφημερίδας/εντύπου σε συνδρομητές.

Ιδιοκτήτης που δεν θα συμμορφώνεται με αυτές τις πρόνοιες διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο. Ταυτόχρονα, εκδίδεται δικαστικό ένταλμα με το οποίο ο ιδιοκτήτης καλείται να συμμορφωθεί και να υποβάλει ένορκο δήλωση εντός δέκα ημερών. Αν ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφωθεί με το δικαστικό ένταλμα ο Υπουργός Εσωτερικών εξουσιοδοτείται να απαγορεύσει την έκδοση της εφημερίδας μέχρι να υποβληθεί η  εν λόγω δήλωση.Εγγραφή και έκδοση ξένης εφημερίδας / περιοδικού

Οι αλλοδαποί, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ιδρύσουν εταιρεία για την έκδοση ξένης εφημερίδας/περιοδικού στην Κύπρο πρέπει, με τη βοήθεια ενός κυπριακού δικηγορικού γραφείου, να εγγράψουν  εταιρεία στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας θα απαιτήσει όπως ικανοποιούνται ορισμένες προϋποθέσεις που αφορούν την ίδρυση εταιρειών στην Κύπρο. Επιπρόσθετα υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις που προνοούν ότι οι εκδοτικές και οι τυπογραφικές δραστηριότητες διεξάγονται στην Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες: www.companies.gov.cy/gr/

Μετά την εξασφάλιση της άδειας εγγραφής της εταιρείας στην Κύπρο το ΓΤΠ από την πλευρά του θα ελέγξει κατά πόσο υπάρχει άλλο έντυπο με τον ίδιο ή παρόμοιο τίτλο. Έπειτα, σύμφωνα με  τον περί Τύπου Νόμο πρέπει να  συμπληρωθεί η ένορκος δήλωση ενώπιον Πρωτοκολλητή οποιουδήποτε Επαρχιακού Δικαστηρίου στη Δημοκρατία. Η ένορκος δήλωση είναι το απαιτούμενο έντυπο από το ΓΤΠ πριν από την έκδοση οποιουδήποτε εντύπου στη Δημοκρατία. Η ένορκος δήλωση γίνεται από την ενδιαφερόμενη εταιρεία ή από φυσικό πρόσωπο. Με την προσκόμιση της εν λόγω δήλωσης απαιτούνται επίσης φωτοτυπίες των τριών πρώτων σελίδων του διαβατηρίου, του ιδιοκτήτη και σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Το καταστατικό ίδρυσης και τα άλλα έγγραφα της εταιρείας που εκδίδονται από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών είναι απαραίτητο να κατατεθούν στο ΓΤΠ. Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία ανήκει σε εταιρεία πρέπει να προσκομισθεί μια σύντομη επιστολή από αυτήν που να δηλώνει τον διορισμό και την αποδοχή του Κατά Νόμο Υπευθύνου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Μια από τις προϋποθέσεις είναι ότι οι εκδοτικές και τυπογραφικές δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται στην Κύπρο. Η άδεια δεν μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο ή εταιρεία.

Η όλη διαδικασία διαρκεί το λιγότερο δύο μήνες.

Η χρέωση για την εξέταση της αίτησης και έκδοση άδειας σε αλλοδαπούς, μη πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι € 170,86. Επίσης για έκδοση επίσημης βεβαίωσης που πιστοποιεί την εγγραφή του εντύπου, το κόστος είναι € 8,54

 Όταν εκδοθεί η εφημερίδα/περιοδικό, ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος σύμφωνα με τον Νόμο οφείλει να παραδίδει στο ΓΤΠ εντός τριών ημερών ένα υπογραμμένο αντίτυπο της έκδοσης.

Η άδεια μπορεί να ανακληθεί σε περίπτωση που παραβιασθεί οποιαδήποτε προϋπόθεση. Η απόφαση διαβιβάζεται στον ιδιοκτήτη του τυπογραφείου όπου τυπώνεται η εφημερίδα /περιοδικό και η άδεια επιστρέφεται στον Υπουργό Εσωτερικών.

Παραβίαση των ανωτέρω προνοιών αποτελεί αδίκημα που τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης, με πρόστιμο και  όλα τα αντίτυπα της εφημερίδας/περιοδικού κατάσχονται.

 


Ελεύθερη κυκλοφορία εφημερίδων / περιοδικών

Επιτρέπεται σε όλες τις εφημερίδες/ περιοδικά να κυκλοφορούν στη Δημοκρατία χωρίς περιορισμούς. Για τον λόγο αυτό τα πρακτορεία διανομής, τα περίπτερα και άλλοι τόποι διανομής πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εφημερίδες είναι διαθέσιμες στο κοινό χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως των πολιτικών τάσεων ή απόψεων μιας εφημερίδας.

Για τους σκοπούς του Νόμου ο όρος «εφημερίδα» περιλαμβάνει και τα περιοδικά και οποιοδήποτε έντυπο εκδίδεται σε τακτά διαστήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Συμέλα Σιδηροπούλου, τηλ. 22801196, email: ssidiropoulou@pio.moi.gov.cy

Γιώργος Λουκαΐδης, τηλ. 22801237, email: gloucaides@pio.moi.gov.cy

Φαξ: 22666123
Σχετικά αρχεία: